Depoja Qëndrore e shitjes me shumicë e kompanisë Arjeta gjendet në Skenderaj dhe shtrihet në një hapsirë prej 3000m2. Depoja ofron një gamë të gjerë të produkteve dhe artikujve të ndryshëm ushqimor, higjenik, konditeri etj.
Image0 Shpërndarja e produkteve anë e këndë Kosovës bëhet nga ana e stafit të Arjetës, mirëpo malli me shumicë mund të mirret edhe drejtëprderjt nga blerësit në depon qëndrore për ata blerës të cilët gjenden në afërsi të depos.
handell Porositë e mallit mund të bëhen edhe nga tereni dhe atë përmes agjentëve tanë komercial dhe punonjësve ambulantiv të cilët posedojnë pajisje bashkëkohore, gjë që malli i porositur nga blerësi mund të arrijë në destinacionin e dëshiruar vetëm brenda disa orëve.